Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - D. Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ

Stanovy spolku

S t a n o v y

spolku Nad Drahaňským údolím, z.s.

 

 

Článek I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

 1. Název spolku: Nad Drahaňským údolím (dále jen spolek).

 2. Sídlo spolku: U Jízdárny 1136/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry.

 3. Územní působnost: spolku působí zejména na území městské části Praha 8, spolku se

nečlení na organizační jednotky - celé spolku je místně příslušnou organizační jednotkou.

 1. Charakter spolku: ve spolku se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k ochraně přírody a životního prostředí na území Prahy 8 a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

 

Článek II.

Právní postavení

 

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě jejích svobodného rozhodnutí za účelem prosazování veřejných zájmů.

 2. Spolek je právnickou osobou.

 3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Článek III.

Cíle činnosti

 

 1. Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku.

 2. Péče o historický odkaz předků v rozsahu územní působnosti.

 3. Ochrana životního prostředí.

 4. Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech.

 5. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy.

 6. Ochrana zeleně v obci.

 

 

Článek IV.

Náplň a formy činnosti

 

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

 2. Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

  1. aktivity členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí

  2. kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl ochrany životního prostředí

  3. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)

  4. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

  5. účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány.

 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada. 

Článek V.

Členství ve spolku

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku není na překážku členství v jiných občanských organizacích či dalších spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.

 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, tj. dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí.

 4. Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané výkonným výborem.

 5. Členství zaniká:

  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku,

  2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení,

  3. úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku.

 

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen má právo:

  1. účastnit se valné hromady spolku,

  2. podílet se na činnosti spolku,

  3. být volen do orgánů spolku,

  4. obracet se na orgány spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat jejich vyjádření.

 2. Člen má povinnost:

  1. dodržovat stanovy spolku,

  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

  4. dle svých možností přispívat na krytí finančních nákladů spolku,

  5. po zániku členství vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku spolku.

 

 

Článek VII.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Valná hromada

 2. Výkonný výbor

Článek VIII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději 10 dní před jejím konáním, a to poštou nebo e-mailem nebo na internetových stránkách spolku.

 4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů spolku.

 5. Valná hromada volí na začátku každé schůze předsedu valné hromady, zapisovatele a skrutátora.

 6. Každý člen má jeden hlas.

 7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů spolku.

 8. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují přítomní členové výkonného výboru, skrutátor a zapisovatel.

 9. Valná hromada zejména:

  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,

  2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a účetní uzávěrku hospodaření,

  3. volí členy výkonného výboru,

  4. rozhoduje o zrušení členství,

  5. rozhoduje o zániku spolku,

  6. schvaluje organizační řád spolku a další vnitřní předpisy spolku.

Článek IX.

Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy.

 2. Výkonný výbor má nejméně 3 a nejvíce 7 členů.

 3. Členové výkonného výboru jsou voleni na dobu pěti let. Funkční období člena výboru však neskončí dříve, než se od okamžiku uplynutí období pěti let koná nejbližší valná hromada.

 4. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení ostatním členům výkonného výboru na schůzi výkonného výboru. Nový člen výboru bude navržen výkonným výborem na nejbližší valné hromadě. Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimální počet členů, jsou zbylí členové povinni svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu. Pokud odstoupí všichni členové výkonného výboru, svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu z vlastního podnětu některý z členů spolku.

 5. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

 6. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda podle naléhavosti řešení svěřených úkolů.

 7. Výbor zejména:

  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru a hospodáře spolku,

  2. koordinuje činnost spolku včetně plnění plánu činnosti schváleného valnou hromadou,

  3. svolává valnou hromadu,

  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku,

  6. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve spolku,

  7. vede seznam členů spolku,

  8. koordinuje realizaci projektů,

  9. rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku spolku.

 8. Každý člen výboru jedná a podepisuje jménem spolek samostatně. O samostatném jednání a podepisování jménem spolku je člen povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru.

 9. Pro dílčí aktivity spolku mohou být výkonným výborem jmenovány další komise a výbory podřízené výkonnému výboru.

 10. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 11. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 

 

Článek X.

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku.

 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

 

Článek XI.

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.

 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.

 3. K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

 

 

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 18.12,2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.


UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist